Study in Australia | Information for Thai students

หลักสูตรอุดมศึกษา

นักเรียนที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรไทยหรือนานาชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม สามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ UOW ได้โดยตรง  นักเรียนทั่วไปที่จบระดับมัธยมศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ศูนย์ภาษาของ UOW ได้เช่นกัน  นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านธุรกิจที่ศูนย์ภาษาของ UOW จะตรงเข้าศึกษาต่อปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ของ UOW ทันที  นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรงเข้าศึกษาต่อปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีสาขาระบบข้อมูลธุรกิจทันที  ส่วนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรพื้นฐานได้ และเมื่อสำเร็จหลักสูตรพื้นฐานแล้วก็จะสามารถศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยปีหนึ่งได้

ฝันให้ไกลไปให้ถึง

หลักสูตรชั้นสูงและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาเรียนดีเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดแบบไม่ธรรมดา นอกจากจะได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากนักวิชาการเก่งๆ ในสาขาวิชาที่สนใจแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสกำหนดหลักสูตรการศึกษาตามที่ตนเองต้องการ และยังจะได้เข้าร่วมในการวิจัยขณะที่ยังศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายของหลักสูตรท้าทายหลากหลายสำหรับนักศึกษาเรียนดี 

Thailand UG study

การรับนักศึกษาล่วงหน้า

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมอาจได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมาและผลการเรียนที่คาดหวังในอนาคต โปรดติดต่อ UniAdvice สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

UOW มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีกว่า 120 สาขาวิชา      ดู Coursefinder เพื่อค้นหาหลักสูตรปริญญาตรีต่างๆ ที่เปิดสอน

กลับไปสู่หน้าแรก ข้อมูลสำหรับนักศึกษาไทย

Last reviewed: 14 March, 2013
GET MORE INFORMATION

Information for students from Thailand

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong