หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

fl boy girl comp

UOW มีหลักสูตรการศึกษาหลากหลายให้เลือกจาก 5 คณะ ได้แก่ ธุรกิจ วิศวกรรมและวิทยาการสารสนเทศ กฎหมาย มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพและยา และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor หรือ Undergraduate) สามารถเรียนจนได้รับปริญญาบัตร (Bachelor Degree เรียน 3 หรือ 4 ปี) หรือปริญญาบัตรเกียรตินิยม (Bachelor with Honours 4 ปี) การเรียนถึงระดับเกียรตินิยมทำให้มีโอกาสทำงานวิจัย ซึ่ง UOW มุ่งเน้นงานวิจัยที่โดดเด่น

UOW มีหลักสูตรสองปริญญามากกว่า 50 หลักสูตร (4.5 ถึง 5.5 ปี) บางปริญญาสามารถเลือกเรียนสองสาขาวิชา ภายในปริญญาเดียว เช่น ปริญญาตรีการพาณิชย์ (การตลาดและเศรษฐศาสตร์) หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์และการเมือง)

สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม UOW มีทุนการศึกษาของคณบดีและโครงการปริญญาตรีดีเลิศ นอกเหนือจากการเรียนระดับปริญญาตรีที่ UOW แล้ว ยังมีโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติในมหาวิทยาลัยพันธมิตร 190 แห่งทั่วโลกของ UOW

ใกล้เรียนจบมัธยมแล้ว?

โครงการรับนักเรียนดีเด่นช่วยให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมมีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ UOW ก่อนประกาศผลสอบปลายภาค เราสามารถตอบรับให้เข้าเรียนโดยไม่มีเงื่อนไข โดยพิจารณาจากผลการเรียนพื้นฐานหรือผลการเรียนในระดับมัธยมปลายที่คาดไว้ล่วงหน้า เราอาจให้ทุนการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยพิจารณาจากผลการเรียนยอดเยี่ยมของคุณในระดับมัธยมศึกษาปีสุดท้าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับนักเรียนดีเด่น

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยการเข้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยการเข้าชั้นเรียนสามารถเรียนจนได้รับปริญญาโท (1-2 ปี) หลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาร่วมส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรการเรียนสองปี
ผู้สมัครสามารถเข้าศึกษาปริญญาโทต้องเป็นผู้จบปริญญาตรีในออสเตรเลียหรือประเทศอื่น หากวุฒิปริญญาตรีของคุณไม่ถูกรับรองในออสเตรเลีย หรือหากคุณจบ ปวช. หรือ ปวส. และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง คุณอาจได้รับโอกาสเข้าศึกษาระดับปริญญาโทโดยผ่านหลักสูตรอนุปริญญาโท (1 ปี) หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ภาคการศึกษา)
หลักสูตรระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ของ UOW มีการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพ ช่วยให้มั่นใจว่าปริญญาของคุณจะได้รับการยอมรับในประเทศอื่นๆ ด้วย

ค้นหาหลักสูตรปริญญาโทและการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยการเข้าชั้นเรียนอื่นๆ ใน Coursefinder

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยการวิจัย

ในฐานะสถาบันที่เน้นการวิจัย UOW มีงานวิจัยในแต่ละคณะและหน่วยงาน โดยเน้นด้านที่เป็นงานวิจัยที่โดดเด่น ของมหาวิทยาลัย
UOW มีปริญญาโดยการวิจัย ที่หลากหลาย เช่น ปริญญาโทสาขาปรัชญา (2 ปี) ปริญญาเอก (3 ปี) ปริญญาเอกรวม (4 ปี) และในบางคณะจะมีปริญญาเอกวิชาชีพ (3 ปี) หัวใจสำคัญของปริญญาโดยการวิจัยคือ การเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานต้นฉบับขององค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่โดดเด่นของ UOW และนักวิจัยดีเด่น

อ่านเรื่องการวิจัยของ UOW เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลในโลกแห่งความจริงได้อย่างไรในไซต์การวิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ศูนย์ภาษา UOW

ศูนย์ภาษา UOW มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครเข้าเรียนและศึกษาที่ UOW ศูนย์ภาษาตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักของ UOW ดังนั้น นักเรียนของศูนย์ภาษามีสิทธิ์เข้าใช้อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของ UOW รวมถึงห้องสมุด บริการสนับสนุน และหอพักในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรการศึกษา
นักเรียนต่างชาติสามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือการศึกษาพื้นฐานได้ที่ศูนย์ภาษา UOW

โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ศูนย์ภาษา UOW สอนภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา และโปรแกรมเตรียมสอบ IELTS และยังเป็นศูนย์จัดสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้ ศูนย์ภาษายังมีการจัดกลุ่มทัวร์เพื่อเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทำกิจกรรมสันทนาการและโฮมสเตย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษา UOW

Last reviewed: 13 December, 2016
GET MORE INFORMATION

Information for students from Thailand

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong