با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

به مرکز مشاوره تحصیلی دانشگاه ایمیل بزنید

با ما تماس بگیرید (به زبان انگلیسی)

شماره 1300 367 869 برای متقاضیان در داخل استرالیا

شماره +61 2 4221 3218 برای متقاضیان خارج از استرالیا

Last reviewed: 15 January, 2015
GET MORE INFORMATION

UOW Islamic Guide

UOW Islamic Guide


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong